Algemene voorwaarden

Davos Inc vzw

De kinderkampen en de recreatieve sporten worden georganiseerd door Multisportvereniging Davos Damme VZW – 0889.656.680 – Egidius van Bredenestraat 04 – 8340 Sijsele-Damme. De werknaam is Davos Inc vzw.

Alle jaarlijks terugkerende kinderkampen zonder overnachting zijn bestemd voor kinderen en jongeren tussen 2.5 en 12 plus jaar en worden begeleid door Davos Inc monitoren. Locaties worden uitsluitend gehuurd.

Alle jaarlijks terugkerende recreatieve sporten zijn toegankelijk voor iedereen zonder uitzondering en zonder leeftijdslimiet. De begeleiding is in handen van ervaren lesgevers. Locaties worden uitsluitend gehuurd.

Algemene voorwaarden van Davos Inc vzw

Artikel 1: Prijzen en betaling

Een inschrijving voor zowel een kinderkamp of een recreatief aanbod is altijd definitief, onherroepelijk en kan nooit een vrijblijvende optie of actie zijn. Bestellers die voor de lol inschrijven of niet betalen na één of meer schriftelijke aanmaningen worden geweerd voor een toekomstige deelname.

De gepubliceerde prijs is – behoudens vergissing – vast. Het inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, verzekering, accommodatie, begeleiding en opvang.

Davos Inc werkt vanaf 12 november 2021 met de betaalprovider Mollie. Na ontvangst van de inschrijving en betaling ontvangt de besteller onmiddellijk een betaalbevestiging.

Betalen kan op verschillende manieren : online, via overschrijving en uitzonderlijk contant. Op verzoek kunnen kinderkampen ook betaald worden via een gratis, persoonlijk spreidingsplan zonder afbetalingskost. Voor kinderkampen kan gewerkt worden met opties waarvan de modaliteiten per mail aan de bestellers worden bezorgd.

Betalen per overschrijving dient te gebeuren binnen de 10 werkdagen na bestelling/inschrijving. De benodigde gegevens – referentie en naam – worden bij de bestelling vermeld of nadien via mail. Overschrijven kan op de bankrekening van Davos Inc BE61 6528 0018 5317. Betalen kan ook en enkel met elektronisch aangeleverde cheques en bonnen. Contacteer hiervoor davoskampen@outlook.com. Cashbetalingen zijn toegelaten.

Een spreidingsplan voor kinderkampbetalingen wordt op verzoek aangeboden en opgemaakt. Na akkoord van de besteller is het plan bindend voor stipte uitvoering via maandelijks vastgelegde bankopdrachten. Een spreidingsplan moet vereffend zijn voor de kampstart.

Een optie op kinderkampen kan genomen worden mits volgende componenten meegedeeld worden door de besteller : kampkeuze, kampdatum, begin en eindlooptijd van de optie. Davos Inc beheert de optie en zal uiterlijk voor de einddatum de besteller inlichten. Een optie voor de eindvervaldatum stoppen of wijzigen is steeds mogelijk in onderling overleg. De optie op een kamp vervalt indien de eindvervaldag verstreken is zonder bericht.

Voor de kinderkampen is er opvang voorzien : Het programma loopt van 09:00 tot 16:00. De gratis standaard opvang is van 8.00 tot 09:00 en van 16:00 tot 17.00u. Extra betalende opvang : 7:30 tot 8:00 en van 17:00 tot 18:00u - 1€ per begonnen halfuur per kind- contant te betalen de eerste kampdag.

Artikel 2: Kortingen en verzekering

Alle mogelijke kortingen, cumulaties en andere voordelen staan vermeld per sport- en kampaanbod op onze site www.davosinc.be.

Een verzekering lichamelijke ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid is voor elke deelnemer in de prijs inbegrepen. Ziekte, diefstal, materiële schade en verlies zijn niet inbegrepen in de verzekering.

Artikel 3: Annulering en wijzigingen

De annulatievoorwaarden staan vermeld per sport- en kampaanbod op onze site www.davosinc.be en worden aanvaard bij elke bestelling, gelezen en goedgekeurd.

Een annulatie door de besteller:

Kan uitsluitend via mail gemeld worden. Annulaties of ristorno’s worden vanaf 01 september 2011 uitsluitend terugbetaald via een tegoedmail. Die kan aangewend worden om in de toekomst terug te komen bij Davos inc of kan doorgegeven of verkocht worden aan derden in een persoonlijke poging om hen tot sporten aan te zetten of een kamp te boeken. Een tegoedmail behoudt zijn waarde zolang Davos inc als vzw actief is en zal niet in contanten terugbetaald worden. Een omboeking naar een andere sport of kamp wordt individueel bekeken. De aanvraag moet gebeuren tijdens of uiterlijk 14 dagen na de einddatum van een sportsessie of betreffende kampweek.

  • Recreatief 

Met doktersattest: integrale terugbetaling vanaf de 3e ziekteweek via een tegoedmail

Zonder doktersattest: rechtlijnige terugbetaling mits grondige reden via een tegoedmail én na aftrek van maximum 30 euro verzekerings- en administratiekosten.

  • Kinderkampen 

Met doktersattest: integrale terugbetaling via een tegoedmail vanaf de 3e ziektedag

Zonder doktersattest : meer dan 10 dagen voor de kampstart : terugbetaling met aftrek van 30€ administratiekosten per kind per week via een tegoedmail - minder dan 10 dagen voor én tijdens de kampstart en voor één kampdag : geen terugbetaling mogelijk - alle corona gerelateerde, individuele annulaties worden standaard niet als overmacht beschouwd uitgezonderd indien een doktersattest geleverd wordt - een annulatie kan steeds gratis omgeboekt worden naar een andere kampweek binnen hetzelfde kampjaar.

Een annulatie door Davos Inc :

  • Recreatief : als een aanbod minder dan 8 deelnemers telt 10 dagen voor de geplande en gepubliceerde start ervan dan kan geannuleerd worden – leden krijgen dan hun betaald lidgeld volledig teruggestort via hun bankrekening.
  • Kinderkampen : indien 4 weken voor de kampstart minder dan 8 kinderen per kamp zijn ingeschreven dan stellen wij per mail een omboeking voor in een nabijgelegen locatie of een annulatie met volledige terugstorting van het betaalde kampgeld via de bankrekening van de besteller.

Voor coronategoeden geldt een gelijkaardige procedure die per mail aan alle betrokken ouders is gemeld.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

  1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door Davos Inc worden meegedeeld.
  2. Toediening medicatie tijdens de kinderkampen : enkel de kampleiding kan medicatie toedienen en uitsluitend volgens een verstrekt doktersattest of na doktersadvies ter plaatse. De kampleiding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.
  3. Verloren voorwerpen : gelieve zo veel mogelijk alle spullen tijdens uw sportbeleving of tijdens de kampen te willen naamtekenen. Alle verloren of achtergelaten spullen worden 6 weken door Davos Inc bijgehouden – nadien worden ze aan een goed doel geschonken.

Artikel 5: Klachten

Alle leden kunnen een klacht indienen, bespreken of mailen tot 15 kalenderdagen na het feit waarover geklaagd wordt. Deze wordt in onderleg opgelost. Indien geen enkele oplossing of inschikkelijkheid mogelijk is dan kan een lid geschrapt worden voor de verderzetting van sport of kinderkamp al dan niet mits toekenning van een schadevergoeding die representatief is in functie van het bedrag dat aan de klacht verbonden is en na behandeling en stemming binnen de VZW. Het contactadres is terug te vinden op onze site.

Davos Inc garandeert om na de klachtbehandeling de oplossing of feedback te implementeren in haar beleid.

Artikel 6: Beeld- en fotomateriaal

Beeldmateriaal gemaakt of opgenomen tijdens de kinderkampen of recreatieve sporten kan  voor publicitaire doeleinden gebruikt worden door Davos Inc als daar schriftelijke toestemming is voor  gegeven. De voorkeur kan steeds gewijzigd worden via www.davosinc.be.

Artikel 6: Praktische afspraken

Algemeen : een bestelling voor een kinderkamp of recreatieve sport houdt het akkoord en de kennisname in van de algemene voorwaarden.

Fiscaal attest

De fiscale attesten voor de kinderkampen worden telkens per mail verstuurd in de eerste week van december van elk kalenderjaar en per post uiterlijk op 26 december. Ze worden afgeleverd op basis van de door bestellers of ouders ingevoerde en voor echt verklaarde gegevens.

Davos Inc is jaarlijks gemandateerd door het Schepencollege van Stad Damme om ouders/bestellers fiscale attesten af te leveren.

Geschillen

Voor geschillen van financiële aard en/of geschillen die betrekking hebben op lichamelijke letsels die niet in der minne kunnen worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

Privacy

Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij je die op vrijwillige basis verstrekt. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywet. Meer info lees je op onze pagina over het privacybeleid.